Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tvrz se ve Všeradicích nepochybně nacházela již kolem poloviny 14. století; k roku 1379 je zde dokonce připomínán „správce hradu“. O podobě tohoto panského sídla však žádné informace nemáme a žádné stavební pozůstatky se z této doby zřejmě nedochovaly; v průběhu průzkumu alespon nebyly žádné zjištěny, nejspíše by je mohl odhalit pouze archeologický průzkum.

 17. STOLETÍ

Tvrz, pozdější zámek, tak jak jej dnes spatřujeme, byla v dnešním rozsahu nejspíše nově postavena za Wratislavů z Mitrovic počátkem 17. století, ještě v pozdně renesančním stylu. V této době již její obranný charakter nebyl příliš důležitý a budova tak měla spíše charakter zámečku, kterému se jen ze zvyku i nadále říkalo tvrz. Z této doby (snad kolem roku 1615) zřejmě pochází většina obvodového zdiva, dvojdílné okno s mříží v přízemí východního průčelí a valené klenby s výsečemi v západním traktu přízemí. Popis tvrze z doby kolem poloviny 17. století uvádí, že byly klenuté místnosti a klenutá kaple i v patře, zde se však žádné klenby nedochovaly.
Tvrz byla zřejmě opravena po třicetileté válce, rozsah tehdejších prací a případných úprav bohužel neznáme. Koncem 17. století byl dvůr u tvrze rozšířen o významnou stavbu – patrový špýchar na severní straně. Dle letopočtu vyřezaného na trámu v přízemí (potvrzeného dendrochronologickou analýzou) byl vystavěn v letech 1696 – 97. 

18. STOLETÍ

Další významnou etapou zde byla pozdně barokní přestavba na zámek, zahájená zřejmě záhy poté, co všeradické panství koupili roku 1741 opět Wratislavové z Mitrovic. K této přestavbě nemáme sice písemné doklady, svědčí o ní však zbytky krovu hlavního objektu, jehož dříví bylo káceno v letech 1741 – 42; kromě nového krovu byl tehdy zřejmě k severnímu průčelí zámku přistavěn užší patrový rizalit, nově zaklenuty některé prostory v jižní části přízemí a také v patře pořízeny nové stropy. Zřejmě byly nově upraveny a sjednoceny i fasády.
V této podobě zámek přetrval necelých sto let, až do doby kdy definitivně přestal sloužit jako panské sídlo a po připojení k osovskému panství byl upraven na správní a kancelářskou budovu. K této přestavbě je zachován plán, podepsaný stavitelem J. P. Jondlem, jedním z nejvýznamnějších českých architektů pozdního klasicismu; plán je datován do roku 1832. plán zachycuje půdorysy přízemí a patra se zakreslenými navrhovanými změnami – ne všechny byly zřejmě podle tohoto plánu provedeny, zřejmě došlo k určitým změnám poté, co Všeradice i s Osovem přešly roku 1840 do majetku Schwarzenbergů. Šlo především o vnitřní adaptace, vestavby příček, drobné dispoziční a technologické změny. Fasády se úpravy zřejmě příliš nedotkly.

 19. STOLETÍ

V průběhu 2. poloviny 19. století byl někdejší zámek dále průběžně upravován. Po roce 1868 byl nad budovou vztyčen nový krov, dosti archaické konstrukce, tzv. „Ránkova“ typu s ležatou stolicí. Další dochovaný historický plán je datován rokem 1875 a zachycuje další drobné technologické a dispoziční úpravy budovy.
Po 1. pozemkové reformě byl dvůr s někdejším zámkem roku 1924 odprodán a kolem roku 1930 jej získala rodina ing. Hermana, který zde nechal provést rozsáhlé stavební úpravy a dal budově vzhled, který má v podstatě doposud. Autora této přestavby se doposud nepodařilo zjistit, jeho zásahy do podoby někdejšího zámku jsou však poměrně hluboké. Byl odbourán severní rizalit při vstupní bráně (na jeho místě byly později vystavěny garáže). Fasády byly zcela přeměněny ve výrazném puristickém duchu – většina oken byla zjednodušena, odstraněny suprafenestry a parapety a místy proražena velká okna trojdílná. Na fasádě do dvora přibyl dvojboký arkýř a do zahrady loggie. Interiérové úpravy se pak dotkly zejména patra – zde byly provedeny rozsáhlé adaptace, které objekt uzpůsobily k modernímu bydlení.
Po zestátnění byl objekt využíván jako administrativní budova státního statku a ubytovna; z původního jistě bohatého vnitřního zařízení se tak prakticky nic nedochovalo. V současné době nový majitel připravuje rekonstrukci, která snad tomuto neprávem zapomínanému zámečku vrátí někdejší lesk a půvab.